Cacatoès à huppe jaune
Cacatoès corella
Cacatoès corella
Calao papou
Calao papou
Calliste doré
Calliste rouverdin
Calliste rouverdin
Calliste rouverdin
Calopsitte élégante
Calopsitte élégante
Canard à bec jaune
Canard à bec jaune
Canard à bec tacheté
Canard à bosse
Canard à bosse
Canard à bosse
Canard à collier noir
Canard à collier noir
Canard à collier noir
Canard à collier noir
Canard à collier noir
Canard à collier noir
Canard à crinière