Talève à tête grise
Talève violacée
Talève violacée
Tamatia à front blanc
Tamatia à front blanc
Tamatia à front blanc
Tamatia à front blanc
Tamatia à front blanc
Tamatia à plastron
Tamatia à plastron
Tamatia barré
Tamatia de Lafresnaye
Tamatia de Lafresnaye
Tamatia de Lafresnaye
Tamatia de Lafresnaye
Tamatia de Lafresnaye
Tamatia pie
Tamatia pie
Tangara à bec d'argent
Tangara à bec d'argent
Tangara à bec d'argent
Tangara à couronne rouge
Tangara à dos citron
Tangara à dos citron