Brown-capped Fantail

Rhipidura diluta - Rhipidure à calotte brune