Long-winged Harrier

Circus buffoni - Busard de Buffon

Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♂ adult
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♂ adult
Busard de Buffon
First year
Busard de Buffon
adult
Busard de Buffon
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♂ adult
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
♂ adult
Busard de Buffon
♀ adult
Busard de Buffon
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
adult
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
adult
Busard de Buffon