Busard de Buffon

Circus buffoni - Long-winged Harrier

Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
♂ adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
♂ adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
1ère année
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
♂ adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
Busard de Buffon
♂ adulte
Busard de Buffon
♀ adulte
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
adulte
Busard de Buffon
immature
Busard de Buffon
adulte