Canard d'Eaton

Anas eatoni - Eaton's Pintail

Canard d'Eaton
♂ adulte
Canard d'Eaton
♂ adulte
Canard d'Eaton
adulte
Canard d'Eaton
adulte
Canard d'Eaton
adulte
Canard d'Eaton
adulte
Canard d'Eaton
Canard d'Eaton
♀ adulte