Toui de Spix

Forpus xanthopterygius - Blue-winged Parrotlet

Toui de Spix
♂ adulte
Toui de Spix
♀ adulte
Toui de Spix
♂ adulte
Toui de Spix
adulte
Toui de Spix
adulte
Toui de Spix
adulte
Toui de Spix
adulte