Talève à tête grise
Talève à tête grise
Tamatia à plastron
Tangara à dos rayé
Tangara à dos rouge
Tangara à dos rouge
Tangara à tête rouge
Tangara à tête rouge
Tangara des palmiers
Tangara écarlate
Tangara écarlate
Tangara écarlate
Tangara évêque
Tangara évêque
Tangara évêque
Tangara orangé
Tangara vermillon
Tangara vermillon
Tangara vermillon
Tantale d'Amérique
Tarin des pins
Tohi à flancs roux
Tohi à flancs roux
Tohi à flancs roux