12/12 Eurasian Sparrowhawk
12/11 Eurasian Wryneck
12/10 Black Kite (govinda)
12/10 Black Kite (govinda)
12/10 Black Kite (govinda)
12/10 Black Kite (govinda)
12/10 Long-tailed Minivet
12/10 Long-tailed Minivet
12/10 Himalayan Bulbul
12/10 Himalayan Black-lored Tit
12/10 Indian White-eye
12/10 Indian White-eye
12/10 Red-vented Bulbul
12/10 Red-vented Bulbul
12/10 Red-vented Bulbul
12/10 Spotted Dove
12/09 Indian White-eye
12/09 Spotted Dove
12/09 Indian Nuthatch
12/09 Common Myna
12/09 Common Myna
12/09 Common Myna
12/09 House Crow