07/19 Tohi tacheté
07/19 Tourterelle tigrine
07/19 Tourterelle tigrine
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Avocette d'Amérique
07/19 Sterne élégante
07/19 Bec-en-ciseaux noir
07/19 Bec-en-ciseaux noir
07/19 Bec-en-ciseaux noir
06/19 Tourterelle triste
06/19 Tourterelle triste
06/19 Tourterelle triste
06/19 Tourterelle triste
06/19 Tourterelle triste
06/19 Sterne caspienne
06/19 Sterne caspienne
06/19 Sterne élégante
06/19 Bec-en-ciseaux noir
06/19 Bec-en-ciseaux noir
06/19 Grèbe élégant