Tourterelle tigrine

Spilopelia chinensis - Spotted Dove