01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

12/19 Souimanga du Kenya
12/19 Souimanga du Kenya
12/19 Souimanga à longue queue
12/19 Souimanga à longue queue
12/19 Souimanga à longue queue
12/19 Souimanga à longue queue
12/19 Souimanga de Hunter
12/19 Loriot masqué
12/19 Loriot masqué
12/19 Engoulevent de Reichenow
12/19 Engoulevent de Reichenow
12/19 Brubru africain
12/19 Gobemouche à petit bec
12/19 Amarante du Sénégal
12/19 Bulbul brun
12/19 Bulbul brun
12/19 Rufipenne de Salvadori
12/19 Choucador superbe
12/19 Choucador superbe
12/19 Choucador de Rüppell
12/19 Choucador de Rüppell
12/19 Cratérope rubigineux
12/19 Capucin à tête grise
12/19 Capucin à tête grise